Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλης εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ., είτε εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (εφόσον υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή PDF) είναι:

  • Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, το οποίο διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι που έχουν λάβει πτυχίο/δίπλωμα από την ημεδαπή προσκομίζουν με την αίτησή τους και την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον έχουν ήδη λάβει σχετική αναγνώριση. Σε διαφορετική περίπτωση συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά στην αίτησή τους όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως αυτά εκάστοτε προσδιορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., που απαιτούνται προκειμένου το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ να υποβάλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. την αίτηση αναγνώρισης του πτυχίου/διπλώματός τους, η οποία προβλέπεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του αρ. 101 του Ν. 4547/2018. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός στο Π.Μ.Σ. έχει την υποχρέωση να προσκομίσει στο Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο τυχόν κριθεί απαραίτητο για την έκδοση της αναγνώρισης εκ μέρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της ανάγκης προσκόμισης των επιπλέον εγγράφων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Σ.Ε.. Εάν ο φοιτητής δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα ή εάν απορριφθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η αίτηση αναγνώρισης, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., χωρίς να έχει δικαίωμα απαίτησης επιστροφής τελών φοίτησης τα οποία τυχόν έχει καταβάλει.