Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στις διευθύσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pp-acsr@teiste.gr και ppacsr@gmail.com (και στις δυο διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Ψαχνά Ευβοίας 34400 (κτίριο πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή υποψηφιοτήτων θα ανακοινωθεί μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2017. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

  • Συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, το οποίο διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Επίσημο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (έγγραφα από Ασφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
  • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική).
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κ.λ.π.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές.
  • Κάθε άλλο στοιχείο που επιθυμεί να υποβάλει ο υποψήφιος.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομιστούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και έως την ώρα έναρξης των εξετάσεων.

Αιτήσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται με άλλον τρόπο εκτός του προαναφερόμενου, εκπρόθεσμες αιτήσεις υποψηφιότητας ή αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.