Πλήρης Φοίτηση

Το Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πλήρους παρακολούθησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα (Α΄και Β΄) αφιερώνονται στην παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το τρίτο (Γ΄) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.