Πλήρης Φοίτηση

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους φοίτησης. Παράταση πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να δοθεί μόνο με ειδική άδεια της Σ.Ε., κατόπιν αίτησης του σπουδαστή που συνυπογράφεται από τον Σύμβουλο Σπουδών του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η παράταση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους φοίτησης. Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και δεν έχουν λάβει αναστολή ή παράταση για σοβαρούς λόγους, διαγράφονται.