ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Δυναμικών Συστημάτων 9
2 Έλεγχος Συστημάτων Διακριτών Συμβάντων 7
3 Μη γραμμικός Έλεγχος 8
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 εκ των 2 παρακάτω) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Έλεγχος με Μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης 6
2 Περιβαλλοντικός Έλεγχος 6
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων 9
2 Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής 6
3 Διαφορικά Παίγνια 8
α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 εκ των 3 παρακάτω) Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1 Έλεγχος Κατεργασιών 7
2 Έλεγχος σε Συστήματα Μεταφορών 7
3 Έλεγχος σε Βιοσυστήματα 7
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 (ECTS)