Προφορική εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 3/26-4-2017 (Θέμα 2) της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και της απόφασης της συνεδρίασης υπ. αριθμ. 6/23-5-2017 της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι υποψήφιοι στο ΠΜΣ που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία), οι οποίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούν την προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα εξετάζονται προφορικά και στις εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ, καθώς και στις λοιπές εξετάσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΜΣ. Προϋπόθεση για την προφορική εξέταση είναι: α) Σχετική αίτηση του υποψηφίου, και β) Η ειδική μαθησιακή δυσκολία να έχει διαπιστωθεί πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τις διαδικασίες και δικαιολογητικά που προβλέπονται για να επιτραπεί η προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.