Προφορική εξέταση φοιτητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Οι υποψήφιοι στο Π.Μ.Σ. που έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (όπως δυσλεξία), οι οποίες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούν την προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα εξετάζονται προφορικά και στις εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές εξετάσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ.. Προϋπόθεση για την προφορική εξέταση είναι:

  • Σχετική αίτηση του υποψηφίου, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή του για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
  • Η ειδική μαθησιακή δυσκολία να έχει διαπιστωθεί πριν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και με τις διαδικασίες και δικαιολογητικά που προβλέπονται για να επιτραπεί η προφορική εξέταση κατά τις εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.