Μερική Φοίτηση

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. μερικής παρακολούθησης είναι έξι (6) εξάμηνα. Τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄) αφιερώνονται στην παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων ανά εξάμηνο, ενώ το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο (Ε΄ και ΣΤ΄) για τη συγγραφή και εξέταση της διπλωματικής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα (πιστωτικές μονάδες ολόκληρου εξαμήνου). Δικαίωμα για την παράδοση της Διπλωματικής Εργασίας θα έχουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων.