Μερική Φοίτηση

Το πρόγραμμα παρέχεται ως πλήρους και ως μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης, εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Παράταση πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να δοθεί μόνο με ειδική άδεια της Σ.Ε., κατόπιν αίτησης του σπουδαστή που συνυπογράφεται από τον Σύμβουλο Σπουδών του, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η παράταση δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Όσοι φοιτητές δεν ολοκληρώσουν την φοίτησή τους σε δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα σε καθεστώς μερικής φοίτησης και δεν έχουν λάβει αναστολή ή παράταση για σοβαρούς λόγους, διαγράφονται.

Η δυνατότητα μερικής φοίτησης προβλέπεται για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, οικονομικούς (που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής από τέλη φοίτησης), ή άλλους σοβαρούς λόγους που επικαλείται ο φοιτητής στην αίτησή του και αξιολογούνται αναλόγως από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.. Ο λόγος που επικαλείται ο φοιτητής πρέπει να τεκμηριώνεται από κατάλληλα επίσημα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτησή του.