Υποτροφίες
  1. Στην περίπτωση που καθορίζονται δίδακτρα, το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό την επιβράβευση και υποκίνηση των φοιτητών του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες που καλύπτουν το 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων, καθώς και υποτροφίες που καλύπτουν το 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων.
  2. Η Σ.Ε., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ, και ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος, αποφασίζει τον αριθμό των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας, και ανά εξάμηνο σπουδών. Με την προϋπόθεση της χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. από ίδιους πόρους και χωρίς δημόσια χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας προς το παρόν ορίζεται ανά εξάμηνο ως εξής:
    • μία πλήρης υποτροφία στο 100% των εξαμηνιαίων διδάκτρων.
    • δύο μερικής κάλυψης υποτροφίες που καθεμία αντιστοιχεί στο 50% των εξαμηνιαίων διδάκτρων.
  3. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήρια την επίδοση των φοιτητών. Για τους νέους εισακτέους, κριτήριο είναι το σύνολο των αξιολογικών μονάδων που έχουν λάβει κατά την φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων. Για κάθε επόμενο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου ή των προηγούμενων εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι μηδέν.
  4. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι μόνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης.