Πρόσβαση σε Υπηρεσίες
Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να παραλαμβάνουν δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/. Τα δελτία αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Δικαιούχοι είναι όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Σπουδαστική Μέριμνα

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ως μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ, μπορούν να σιτίζονται στα εστιατόρια σίτισης των φοιτητών με το ίδιο αντίτιμο που εκάστοτε ισχύει για τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ που δεν διαθέτουν κάρτα δωρεάν σίτισης. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις παροχής δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, παρέχονται στο αρμόδιο Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας του ιδρύματος.

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4452/2017, «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α' 83). Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας». Πληροφορίες σχετικά με τα προαναφερόμενα παρέχονται από το Tμήμα Περίθαλψης & Κοινωνικής Μέριμνας (ιατρείο) του ΤΕΙ.

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος εξυπηρετεί όλα τα μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Διαθέτει μια αρκετά μεγάλη συλλογή, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται και ενημερώνεται με νέα ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Επίσης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης άρθρων με λέξεις-κλειδιά στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρουν οι εκδότες με τους οποίους συνεργάζεται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (https://www.heal-link.gr/).